Serdecznie zapraszamy do naszych lokali: Pinsa Centrum, Pinsa Saska Kępa, i Pinsa Wilanów! Jak dojechać?

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PINSA.PL

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym www.pinsa.pl

Sprzedawcą i właścicielem Sklepu jest Nutrimento Walędziak, Małczyński spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy ul.Francuska 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000336165 REGON: 141984599, NIP: 1132774934

 

Kontakt i sposób porozumiewania się między Sprzedawcą a Klientem:

– mailowo pod adresem: zamowienia@pinsa.pl;

– listownie pod adresem: ul. Francuska 6,  03-906 Warszawa;

– telefonicznie: w zależności od Lokalu, pod jednym z numerów wskazanych w zakładce Kontakt.

 

DEFINICJE
Czas Dostawy czas, w którym Produkt jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres
Czas Realizacji Zamówienia czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane dostawcy w celu dostarczenia Produktu pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje Czasu Dostawy
Klient podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę
Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Konto usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są dane Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
Koszyk usługa świadczona drogą elektroniczną; formularz stanowiący integralną część systemu zakupowego Sklepu, w której Klient określa i zatwierdza przedmiot oraz warunki Zamówienia
Lokal miejsce stacjonarnej sprzedaży Produktów oraz realizacji Zamówień; składając Zamówienie, Klient wybiera w którym Lokalu ma być ono realizowane
Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny pod tym adresem www.totupierogi.pl/regulamin
Produkt określone danie lub inny produkt spożywczy dostępny w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Produktu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu
Regulamin niniejszy regulamin Sklepu Internetowego; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego
Rejestracja usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Klienta w celu założenia Konta oraz ewentualnego zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Sklepu Internetowego
Sklep Internetowy (Sklep) serwis internetowy dostępny pod adresem www.totupierogi.pl, z wykorzystaniem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty
Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu
Zamówienie oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Klient może składać Zamówienia tylko na dostępne Produkty

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Osoby, które chcą skorzystać z usług Sklepu, muszą zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.
 5. W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Sklepu, zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja; Safari 9.0.1. lub jej nowsza wersja, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.
 6. Umowy Sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną między Klientem a Sprzedawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.
 7. Klient, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić pola oznaczone jako obligatoryjne.

 

 • KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji, Koszyka oraz Konta.
 2. Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Sprzedawcy lub Sklepu albo zaprzestania ich używania. Klient może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 3. W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem: (a) interaktywnego formularza przez Klienta, który wypełniając go stosuje się do komunikatów wyświetlanych w formularzu podczas jego uzupełniania, a następnie aktywuje przycisk „kupuję i płacę”, (b) poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji tworzenia Konta podczas składania Zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji wysyłanej na adres e-mail Klienta, zostaje między nim a Sprzedawcą zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
 5. Klient ma obowiązek chronić hasło dostępu do Konta i nie może udostępniać go osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy lub poprzez funkcjonalność „Usuń Konto”. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę.
 • ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY
 1. Klient może składać Zamówienia drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach między 11.00 a godz. 20.00
 2. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy mają status zarejestrowanego i niezarejestrowanego użytkownika Sklepu. Niezarejestrowany Klient składa Zamówienie z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 3. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka za pomocą przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”. Skuteczne dodanie Produktu powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Produktów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. W celu wprowadzenia takich modyfikacji, Klient powinien aktywować przycisk „-” albo „+”, a następnie„ZAKTUALIZUJ ZAMÓWIENIE”.
 4. Klient potwierdza wybór Produktów oraz cenę Zamówienia przez aktywowanie przycisku „PRZEJDŹ DO KASY”.
 5. Po potwierdzeniu wyboru Produktów oraz ceny Zamówienia, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia szczegóły płatności, w tym formę płatności, dane adresowe oraz potwierdza cenę dostawy i Zamówienia. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 6. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest, aby łączna suma zamawianych Produktów osiągnęła wartość minimalną, zastrzeżoną w odniesieniu do każdego Lokalu indywidualnie w zakładce „DOSTAWA”.
 7. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 8. Po uaktywnieniu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Produktem poprzez bezpośredni, niezwłoczny, telefoniczny, kontakt ze Sprzedawcą.
 9. Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego Towarów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.
 10. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu oraz wysyłana jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 11. Czas Realizacji Zamówienia wynosi od 0,5 godziny do 1 godziny. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się: (a) w przypadku płatności przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży, (b) w przypadku płatności elektronicznej – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.
 12. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Produkt wydawany jest przewoźnikowi w celu dokonania dostawy.
 • CENY I PŁATNOŚĆ
 1. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, (b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (c) płatność gotówką przy odbiorze lub w Lokalu. (d) karty płatnicze – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. W przypadku płatności elektronicznej, Klient zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie najpóźniej w terminie do 30 minut od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.
 6. Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 • DOSTAWA
 1. Zamówienia dostarczane są przez kuriera na terenie Warszawy ze wskazanego przez Klienta Lokalu. Dostawa jest wykonywana przez pracownika Sprzedawcy.
 2. Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cennika dostaw. Koszt wysyłki zależny jest od odległości pomiędzy Lokalem wskazanym w Zamówieniu a adresem docelowym dostawy. Cena dostawy jest również wskazywana Klientowi w Zamówieniu, przed jego wysłaniem do Sprzedawcy. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
 3. Warunkiem rozpoczęcia Realizacji Zamówienia jest uiszczenie wymagalnej zapłaty za Zamówienie, z zastrzeżeniem wyboru płatności przy odbiorze.
 4. Czas Dostawy Zamówienia wynosi od 40 minut do 60 minut, liczonych od momentu zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.
 5. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 6. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, pracownik Sprzedawcy ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 • REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli Produkt ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Francuska 6,  03-906 Warszawa. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Produkt powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem rozpatrzenia reklamacji ze wskazaniem sposobu oraz wskazaniem wady Produktu).
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 5. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: zamowienia@totupierogi.pl
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • ZMIANA REGULAMINU
 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Sprzedawcy lub formy działalności Sprzedawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.
 2. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Produkt i dostarczenie oraz odbioru Produktu, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki Produktowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są pod tym adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq592 . Jeżeli Klient nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 6. Polityka Prywatności, znajdująca się pod adresem Polityka Prywatności, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 15 luty 2017 r.